Regulamin stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, badaw-czej i kulturalnej na rzecz poprawy sytuacji szkolnictwa wyższego, edukacji, kultury i nauki w Polsce.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 1. spisanie i opublikowanie postulatów programowych dotyczących humanistyki i szkolnictwa wyższego;

 2. organizowanie debat i konferencji dotyczących humanistyki, jej miejsca w kulturze i na rynku pracy;

 3. propagowanie pozytywnego wizerunku humanistyki, walkę ze stereotypami;

 4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów,

 5. organizowanie imprez kulturalnych;

 6. prowadzenie badań i opracowywanie raportów;

 7. wspieranie młodych naukowców;

 8. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele regulaminowe może współpracować z wszelkimi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

2. Stowarzyszenie może być członkiem wyszczególnionych w punkcie 1 podmiotów na zasadach pełnej autonomii.

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 10

Stowarzyszenie jest niezależne politycznie i wyznaniowo.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych.

§ 12

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§ 13

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba, która złoży deklarację

członkowską oraz opłaci wpisowe.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,

 3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

§ 16

Nowych członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym osoba fizyczna staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie lub po udzieleniu pisemnej zgody przez minimum 50 procent członków Stowarzyszenia, na wniosek własny, Zarządu albo co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 19

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

 1. śmierci członka,

 2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. 3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:

 1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami

  Stowarzyszenia,

 3. działania na szkodę Stowarzyszenia,

 4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 9 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 24 miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 22

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

4. Przyjęcie uchwały przez Zarząd i Komisję Rewizyjną wymaga obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Prezes lub Przewodniczący.

§ 23

1. Władze Stowarzyszenia mają możliwość podejmowania uchwał w trybie obiegowym, przy użyciu elektronicznych platform do głosowania. Każdy członek Komitetu posiada swoje konto na elektronicznej platformie do głosowania.

2. Zamiar przyjęcia obiegowego trybu głosowania przez Walne Zebranie Członków musi zostać skutecznie zakomunikowany członkom uprawnionym do głosowania na 14 dni przed rozpoczęciem danego głosowania wraz z podaniem treści głosowanych uchwał oraz terminem na oddanie głosu. Po zsumowaniu głosów Zarząd sporządza protokół z przebiegu głosowań zawierający ogólną liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących oraz przebieg poszczególnych głosowań (za/przeciw/wstrzymujący się). Głosy oddane po terminie uznawane są za nieważne. Wyniki głosowania podawane są do wiadomości członkom Stowarzyszenia.

A) Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, w wybrany przez siebie sposób skutecznie zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie w tym samym dniu, na które przypadało zebranie w pierwotnym terminie.

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian regulaminu,

 3. wybór wszystkich władz Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

 4. odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

B) Zarząd

§ 26

1. Zarząd jest powołany przez Walne Zebranie do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, co najmniej jeden wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu.

3. Prezesa Zarządu oraz wiceprezesa lub wiceprezesów wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym, jeśli co najmniej połowa jego członków wyrazi na to zgodę. 5. Zarząd jest zobowiązany do informowania członków Stowarzyszenia o swoich decyzjach i bieżącej działalności.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

 2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 3. opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,

 4. opieka nad stroną internetową oraz profilami Stowarzyszenia na portalach społecznościowych,

 5. przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,

 6. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

 8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 10. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

C) Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierana jest przez Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji. Na funkcję Przewodniczącego wybiera Zebranie Członków.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień. 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków.

Rozdział V. Źródła finansowania

§ 31

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz z dotacji.

2. Na swój wniosek członkowie Stowarzyszenia mogą zostać czasowo zwolnieni z opłacania składek. O zwolnieniu z opłacania składek decyduje Zarząd.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 32

1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 33

Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków uprawnionych do głosowania.