Kategorie
Dokumenty

Wymiana listów z Ministerstwem

Wymiana listów z Ministerstwem. Jeszcze raz proponujemy spotkanie grup „przygotowujących konkretne propozycje rozwiązań” – w pierwszej połowie kwietnia. Ale też zaczynamy powoli się przygotowywać na inne warianty.

Warszawa, 19 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za spotkanie i długą rozmowę o ważnych dla nauki i szkolnictwa wyższego sprawach. Rozumiemy, że będą Państwo teraz pracować w grupach roboczych, które zajmują się konkretnymi problemami.
Obecnie w MNiSW przygotowujemy wiele zmian dotyczących badań i szkolnictwa wyższego, które wymagają licznych konsultacji. To m.in. wieloletnia strategia dla szkolnictwa wyższego, zmiana systemu ocen jednostek naukowych, ale też wcielanie na grunt polskich uczelni zasad z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji. Mamy nadzieję, że w tych sprawach możemy liczyć na Państwa opinie.
Chciałbym jednocześnie nadmienić, że zasady podziału środków w ramach podstawowej dotacji statutowej zostały zmienione z początkiem 2015r. Natomiast już teraz myślimy o zasadniczych zmianach w finansowaniu szkolnictwa wyższego po przyjęciu wspomnianej strategii. To także wymaga szerokiej dyskusji z różnymi grupami.
Na wszystkie postulaty otrzymają Państwo odpowiedź pisemną.

Z wyrazami szacunku
Marek Ratajczak


Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za spotkanie i za poświęcony nam czas.

Cieszy nas zapowiedź prac nad nową strategią rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, nad zmianą zasad ewaluacji jednostek naukowych oraz nad zmianą założeń systemu finansowania szkolnictwa wyższego. Potrzeba podjęcia tych prac to poniekąd potwierdzenie diagnoz podnoszonych przez Komitet i dużą część środowiska naukowego.

Dziękujemy za wolę dołączenia naszego środowiska do innych biorących udział w konsultacjach i negocjacjach na te tematy. Liczymy nie tylko na pisemną odpowiedź na nasze pisemne wnioski i propozycje, ale również na trwałe uwzględnienie KKHP wśród środowisk konsultowanych w związku z planowanymi zmianami strategii i ustaw, także ministerialnych rozporządzeń. Warto byłoby również przyznać naszemu środowisku status obserwatora posiedzeń RGNiSW.

Nasze zespoły będą kontynuować swoje prace, poczynając od zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przez zasady oceny dorobku poszczególnych pracowników i całych jednostek naukowych oraz model kariery akademickiej, warunki zatrudnienia i studiowania w uczelni wyższej po zasady współpracy uczelni z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym.

Dla przyspieszenia prac i szczerej wymiany poglądów i konkretnych propozycji proponujemy w ciągu jednego miesiąca, w pierwszej połowie kwietnia, spotkanie grup roboczych przygotowujących konkretne propozycje rozwiązań. Mogłyby one być również płaszczyzną prezentacji rożnych poglądów i metodą dochodzenia do solidarnych dla całego środowiska rozwiązań.

Jesteśmy przekonani, że podejmowana przez nas praca diagnostyczna i programowa może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki oraz do rzeczywistego podniesienia jakości zarówno kształcenia na poziomie studiów wyższych, jak i badań naukowych w rozmaitych dyscyplinach. Równie mocno jesteśmy przekonani, że kryzysowa sytuacja szkolnictwa wyższego wymaga pilnej interwencji ze strony resortu.

Z poważaniem – w imieniu KKHP: Aleksander Temkin