Kategorie
Listy

Wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Profesor,

zgodnie z art. 80 i 208 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się ze skargą dotyczącą niezgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie – Ustawy o szkolnictwie wyższym stawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455). Ustawa ta jest niezgodna z art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 70 Konstytucji RP w ust. 4 gwarantuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej powszechny i równy dostęp do wykształcenia – także wykształcenia uniwersyteckiego. Jakkolwiek ust. 2 art. 70 Konstytucji RP wspomina, iż ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością, należy wyraźnie zauważyć, że prawo do bezpłatnego wykształcenia wyższego zostało obywatelom RP zagwarantowane w rozdziale II- gim Konstytucji RP, pomiędzy takimi niezbywalnymi prawami jak prawo do wolności, godności, w podrozdziale gwarantującym podstawowe prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Wolności i prawa gwarantowane w rozdziale II-gim Konstytucji RP zostały zaś przez ustawodawcę uznane za na tyle istotne, by m. in. objąć ich zmianę szczególnym, zabezpieczającym trybem.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., wprowadzając odpłatność drugiego kierunku studiów, znacząco narusza konstytucyjną gwarancję prawa do powszechnego, publicznego, bezpłatnego wykształcenia odbywającego się na zasadach równości. Należy wyraźnie stwierdzić, iż wprowadzenie odpłatności drugiego kierunku studiów w żadnym wypadku nie może być uznane za „świadczenie niektórych usług edukacyjnych”, co do których odpłatność jest w świetle Konstytucji RP dopuszczalna.

Z ww. powodów kierujemy do Pani wniosek o zaskarżenie Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 


Wniosek Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej poparły rady naukowe następujących instytutów:

Instytut Filologii Klasycznej UG Gdansk
Instytut Filologii Klasycznej UJ Kraków
Instytut Filologii Klasycznej UW Warszawa
Instytut Filologii Polskiej KUL Lublin
Instytut Filologii Polskiej UAM Poznań
Instytut Filologii Polskiej UG Gdańsk
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW Bydgoszcz
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS Lublin
Instytut Filozofii UAM Poznań
Instytut Filozofii UJ Kraków
Instytut Filozofii UŁ Łódź
Instytut Filozofii UO Opole
Instytut Filozofii UP Kraków
Instytut Filozofii UPJPII Kraków
Instytut Filozofii UR Rzeszów
Instytut Filozofii US Szczecin
Instytut Filozofii UWM Olsztyn
Instytut Filozofii UWR Wrocław
Instytut Filozofii UZ Zielona Góra
Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa
Instytut Fizyki UKW Bydgoszcz
Instytut Historii UWR Wrocław
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW Bydgoszcz
Instytut Kulturoznawstwa UAM Poznań
Instytut Kultury Polskiej UW Warszawa
Instytut Leksykografii KUL Lublin
Instytut Literatury Polskiej UW Warszawa
Intytut Literatury Polskiej UWM Olsztyn
Insytytut Neofilologii UKW Bydgoszcz
Instytut Polonistyki i kulturoznawstwa UO Opole
Instytut Religioznawstwa Kraków UJ
Instytut Socjologii UMK Toruń
Instytut Socjologii UO Opole
Instytut Socjologii UZ Zielona Góra
Katedra Filologii Klasycznej UŁ Łódź
Wydział Filologii UMK
Wydział Filozoficzny UPJP2 Kraków
Wydział Historii Kościoła UPJP2 Kraków
Wydział Historyczny UAM Poznań
Wydział Nauk Społecznych UG Gdańsk
Wydział polonistyki UJ Kraków
Wydział Teologiczny UPJP2 Kraków